Egzekutor czy egzaminator? Odkrywamy tajemnice CKE

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) - to państwowa instytucja, która odpowiada za:

 • opracowywanie standardów wymagań egzaminacyjnych,
 • przygotowanie zestawów pytań, zadań i testów do przeprowadzenia egzaminów,
 • nadzorowanie prac Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, które przeprowadzają egzaminy oraz oceniają wiedzę i umiejętności osób przystępujących do egzaminów,
 • dokonywanie analizy wyników oraz organizowanie badań, analiz i innowacji w dziedzinie oceniania i egzaminowania.

Na stronie internetowej CKE (www.cke.edu.pl) znajdziesz: harmonogram egzaminów maturalnych, ubiegłoroczne arkusze egzaminacyjne, informatory i biuletyny maturalne, a także: akty prawne, analizy i statystyki.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (OKE) to z kolei instytucja koordynująca przebieg egzaminów na danym obszarze administracyjnym. W Polsce istnieje 8 oddziałów OKE przyporządkowanych do poszczególnych województw. I tak:

 • OKE w Poznaniu działa na obszarze województwa: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego
 • OKE w Gdańsku odpowiada za województwa: pomorskie i kujawsko-pomorskie
 • OKE w Łomży podlegają województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie
 • OKE w Warszawie obejmuje województwo mazowieckie
 • OKE w Krakowie koordynuje prace w województwach: małopolskim, podkarpackim i lubelskim
 • OKE w Jaworznie działa na terenie województwa śląskiego
 • OKE we Wrocławiu odpowiada za województwa: dolnośląskie i opolskie
 • OKE w Łodzi obejmuje województwa: łódzkie i świętokrzyskie.

Każdy oddział ma swoją stronę internetową, na której znajdziesz wszystkie informacje związane z przebiegiem egzaminu maturalnego w danym województwie. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przesyła również do szkoły świadectwa dojrzałości oraz ich odpisy.

OKE to również instytucja, która może udostępnić (tylko do wglądu) sprawdzone arkusze maturalne. Jeśli więc nie zgadzasz się z punktacją i podejrzewasz że błędnie naliczono tobie punkty – wypełnij wniosek z prośbą o udostępnienie wyników i wyślij go do dyrektora OKE.

Diabeł tkwi w szczegółach

Egzamin maturalny składa się z części ustnej, ocenianej przez nauczycieli w twojej macierzystej szkole oraz części pisemnej, ocenianej przez egzaminatorów zewnętrznych.

W skład zespołu przedmiotowego przeprowadzającego egzamin ustny wchodzi dwóch nauczycieli,
z których co najmniej jeden musi być zatrudniony w innej szkole, a na sali egzaminacyjnej nie może przebywać nauczyciel uczący zdającego w klasie maturalnej.

W skład zespołu nadzorującego przebieg egzaminu pisemnego, wchodzi co najmniej trzech nauczycieli, z których co najmniej jeden musi być zatrudniony w innej szkole, a na sali egzaminacyjnej nie mogą przebywać nauczyciele danego przedmiotu oraz wychowawca zdających.

Egzaminatorzy nie mogą udzielać wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować. Poszczególne arkusze egzaminacyjne z każdego przedmiotu są sprawdzane i oceniane przez egzaminatorów zewnętrznych, przeszkolonych przez OKE i wpisanych do ewidencji egzaminatorów.

W czasie egzaminu zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. Przewodniczący zespołu może zezwolić na opuszczenie sali tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub zakłócania przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin danej osoby, prosi o opuszczenie sali egzaminacyjnej i unieważnia egzamin zdającego z danego przedmiotu.


wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl