Politechnika Częstochowska

42-201 Częstochowa
ul. Dąbrowskiego 69
tel: 34 361 07 26, 34 325 02 81
http://www.pcz.pl

Stypendia

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych spełniający kryteria określone w Regulaminie przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom I i II stopnia Politechniki Częstochowskiej, może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa w formie:

- stypendium socjalnego,

- stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

- stypendium Rektora dla najlepszych studentów,

- zapomogi.

 

Student na mocy odrębnych przepisów może ubiegać się o stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

Organizacje studenckie

Akademicki Związek Sportowy

Akademicki Związek Sportowy, który powstał w 1908 r. w Polsce, a w 1945 r. w Częstochowie to organizacja, która jest wyrazem dążenia środowiska akademickiego do upowszechniania nowego modelu człowieka - sprawnego nie tylko intelektualnie, ale również psychofizycznie. AZS jest aktualnie najbardziej liczną organizacją akademicką działającą w wyższych uczelniach. Jako stowarzyszenie apolityczne przetrwało wszelkie zmiany koniunktury. Swoich sympatyków i sprzymierzeńców zjednano uniwersalnymi celami: rozwoju kultury fizycznej, promocji zdrowego stylu bycia, wychowania młodzieży w atmosferze sportu i aktywności fizycznej. Każdy uczeń, student wie, że życie to nie tylko praca, nauka, odpoczynek i żywienie ale również sport, rekreacja, zabawa dlatego też wszelkie działania AZS ukierunkowane są na spełnienie tej części życia ludzkiego, która daje satysfakcję, radość, zadowolenie, samorealizację…

W ostatnich latach studenci Politechniki Częstochowskiej brali udział w rozgrywkach Lig Międzyuczelnianych, w Akademickich Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach Polski AZS oraz w rozgrywkach lig centralnych w koszykówce mężczyzn i siatkówce kobiet. Osiągając wysokie wyniki sportowe i zwyciężając w poszczególnych etapach eliminacji ogólnopolskich reprezentowali Nasz Kraj w międzynarodowych turniejach sportowych.

Studentami-sportowcami Naszej Uczelni są obecnie m. in.: Piotr Gruszka -wieloletni reprezentant Polski w piłce siatkowej, Miłosz Hebda – siatkarz, uczestnik Uniwersjady 2013 w Kazaniu, do grona wybitnych sportowców należy również zaliczyć: koszykarzy, zawodników sportów walki, arcymistrzów w warcabach i innych.

W roku akademickim 2013/2014 zdobyliśmy dwa sukcesy ogólnopolskie w kategorii uczelni technicznych:

- V-ce Mistrz Polski w Koszykówce Mężczyzn

- V-ce Mistrz Polski w Piłce Siatkowej Mężczyzn

Przy Uczelni działa, posiadający osobowość prawną, Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego (KU AZS) i Organizacja Środowiskowa AZS w Częstochowie ( OŚ AZS ) – skupiająca wszystkie kluby AZS w Częstochowie.

Działalność Klubu Uczelnianego AZS to:  organizowanie życia sportowego, rekreacji i turystyki zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami środowiska akademickiego P.Cz., uczestniczenie w imprezach i w zawodach sportowych w kraju i za granicą, współdziałanie, organizowanie szkolenia i doskonalenia kadry trenersko – instruktorskiej, organizatorów sportu i turystyki, organizowanie sekcji, zespołów sportowych oraz obozów sportowych, szkoleniowych, rekreacyjnych, turystycznych, tworzenie, utrzymywanie oraz zagospodarowywanie terenów i obiektów sport., propagowanie różnych form sportu, rekreacji i turystyki, współpraca z władzami szkół wyższych i samorządów studenckich, szczególnie z Władzami Politechniki Częstochowskiej, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu i Samorządem Studenckim PCz, z jednostkami uczelni zajmującymi się problemami kultury fizycznej, współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządami, związkami sportowymi oraz organizacjami społecznymi, utrzymywanie kontaktów sportowych z odpowiednimi organizacjami sportowymi w kraju i za granicą o podobnym profilu działania, stosowanie różnych form propagandy mającej przyczynić się do rozwoju sportu, rekreacji i turystyki w PCz, prowadzenie działalności gospodarczej wspierającej realizację celów statutowych.

W ramach KU AZS działa kilka sekcji: siatkówki męskiej i kobiet, koszykówki męskiej, piłki nożnej, futsalu, jogi Iyengara, żeglarstwa, aerobiku , narciarstwa  i snowboardu.

Akademicki Związek Sportowy jest gwarantem, że każdy student, doceniając znaczenie ruchu dla zdrowia i wspaniałej sylwetki, znajdzie tu coś dla siebie.

 

AZS Klub Uczelniany 

al. Armii Krajowej 23/25 (Klub „Politechnik” pok16.)

42 – 201 Częstochowa

tel. 34 32 50 426,

e-mail: czestochowa@azs.pl

www.kuazs.czest.pl

 

Współpraca z zagranicą

PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE

W Politechnice Częstochowskiej realizowane są projekty w ramach programów i inicjatyw badawczych oraz edukacyjnych. Uczelnia bierze czynny udział m.in. w 7. Programie Ramowym, w licznych projektach COST oraz w projektach w ramach NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO.

W poprzednich latach realizowane były na uczelni projekty w ramach m.in. takich programów europejskich jak: LEONARDO DA VINCI, TEMPUS (JEP i CME), SOCRATES-GRUNDTVIG (”Innovation through Dialogue”) oraz SOCRATES-MINERVA (”ESMOS - Enhancing Student Mobility via On-line Support”).

Największym zainteresowaniem wśród studentów cieszy się Program ERASMUS. W roku akademickim 2014/2015 studenci mieli możliwość wyjazdu na semestr studiów lub praktykę zagraniczną. Do wyboru mieli kilkadziesiąt uczelni partnerskich z różnych krajów UE oraz Turcji, niedługo dołączą do nich także kraje Partnerstwa Wschodniego. Warto zwrócić uwagę, że na bieżąco podpisywane są nowe umowy z kolejnymi uczelniami europejskimi.

Do dnia dzisiejszego z oferty Programu skorzystało blisko 500 studentów. Większość „Erasmusów” w trakcie pobytu na stypendium uzyskała unikalne i niemożliwe do zdobycia nigdzie indziej doświadczenie. Liczba studentów, którzy skorzystali z możliwości jakie daje Program wciąż wzrasta, gdyż jest coraz więcej młodych, dynamicznych ludzi posiadających doskonałą świadomość płynących z niego korzyści. Faktem jest, że zdecydowana większość studentów Erasmusa, po powrocie ze stypendium, z łatwością realizuje cele stawiane sobie   w życiu osobistym czy naukowym oraz bezproblemowo odnajduje się na rynku pracy, zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

Na stronie internetowej: http://www.pcz.pl/erasmus znaleźć można m.in. dane Wydziałowych Koordynatorów Programu, Regulamin Programu, informacje dotyczące sposobu kwalifikacji, aktualną listę uczelni partnerskich oraz dane kontaktowe do działającej w ramach Politechniki Częstochowskiej organizacji studenckiej Erasmus Student Network.

Informacji na temat Programu udziela również:

Koordynator Uczelniany Programu ERASMUS

Centrum Współpracy Międzynarodowej

ul. Dąbrowskiego 69 pok. nr 3

42-201 Częstochowa

tel.  +48 34 3250 431

fax +48 34 3254 066

e-mail: erasmus@adm.pcz.pl
 

Działalność pozadydaktyczna

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej jest międzywydziałową jednostką organizacyjną powołaną do prowadzenia działalności dydaktycznej w zakresie zdobywania i doskonalenia przez studentów znajomości języków obcych oraz do oceny znajomości języków obcych w sytuacjach poza dydaktycznych związanych z realizacją statutowych zadań Uczelni. Studium  oferuje naukę trzech  języków obcych: angielski, francuski i niemiecki.

Proces dydaktyczny odbywa się zgodnie ze standardami nauczania oraz europejskimi wymogami. Programy nauczania uwzględniają zarówno naukę i doskonalenie języka obcego ogólnego, jak i przygotowanie do posługiwania się w sposób bierny i czynny językiem specjalistycznym zgodnym z kierunkiem studiów. Wszystkich studentów PCz obowiązuje ukończenie kursu języka obcego, którego czas i wymiar godzin ustalają Rady Wydziałów. Decydują one także o formie zaliczenia przedmiotu (zaliczenie lub egzamin) oraz                   o możliwości nauki dodatkowego języka obcego.

Oprócz podstawowej działalności dydaktycznej SJO:

- prowadzi kursy języka ogólnego i specjalistycznego na różnych poziomach zaawansowania,
- prowadzi zajęcia dla doktorantów PCz, którzy przygotowują się do egzaminu doktorskiego z języka obcego,
- wykonuje tłumaczenia na rzecz Uczelni,
- przeprowadza egzaminy doktorskie z języków obcych.

Studium Języków Obcych dysponuje obecnie dwunastoma salami audytoryjnymi, które wyposażone są w niezbędny sprzęt audiowizualny oraz komputery. Laboratorium językowe z 18 stanowiskami posiada nowoczesny sprzęt multimedialny: komputer, projektor, wizualizer oraz specjalistyczny system nagłośnienia.

Wewnętrzna biblioteka SJO liczy  kilka tysięcy egzemplarzy literatury fachowej: podręczniki do nauki języków obcych, słowniki jedno- i wielojęzyczne, lektury uzupełniające, materiały dydaktyczne, skrypty, teksty techniczne oraz polskie i obcojęzyczne czasopisma metodyczne.

Kadrę SJO stanowią  wykwalifikowani i doświadczeni nauczyciele akademiccy, którzy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, biorąc udział w konferencjach i warsztatach metodycznych.

Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej jest członkiem Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych (SERMO) zrzeszonego w międzynarodowej organizacji CercleS, która wspiera studia języków obcych działające w europejskich instytucjach akademickich oraz promuje badania naukowe nad nauczaniem języków obcych na światowym poziomie.

  

Studium Języków Obcych

ul. Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

tel. 34 3250 329

e-mail: sjo@adm.pcz.czest.pl

www.sjo.pcz.pl

 

 

BIBLIOTEKA GŁÓWNEJ POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej jest największą i najnowocześniejszą naukowo-techniczną biblioteką w regionie częstochowskim i jednostką centralną systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Częstochowskiej, w skład którego oprócz Biblioteki Głównej wchodzą Biblioteki Wydziałowe oraz Biblioteki Specjalistyczne.

Misją Biblioteki jest wspieranie edukacji i badań naukowych realizowanych w Politechnice Częstochowskiej oraz zapewnienie wszystkim swoim użytkownikom dostępu do informacji o najnowszych krajowych i światowych osiągnięciach naukowych.

Zasoby Biblioteki liczą już ponad pół miliona woluminów, w tym około 160 tys. książek, około 80 tys. czasopism i około 270 tys. zbiorów specjalnych tj. norm, opisów patentowych, dokumentów elektronicznych, prac doktorskich. Biblioteka oferuje dostęp do polskich i zagranicznych czasopism elektronicznych i baz danych m.in. ELSEVIER, EBSCO,  SPRINGER,  NATURE, SCIENCE, SCOPUS, Wiley-Blackwell, Web of Science oraz dostęp do czytelni internetowej podręczników akademickich i książek naukowych - ibuk.pl.

Do dyspozycji użytkowników łącznie w czytelniach znajduje się 150 miejsc, w tym 54 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

Przy Bibliotece działa jedyny w regionie Ośrodek Informacji Patentowej.

Biblioteka Politechniki Częstochowskiej służy całej społeczności miasta i regionu.

 

Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej

al. Armii Krajowej 36

42-201 Częstochowa

tel. 34 361 44 73, 34 3250 957

e-mail: biblioteka@adm.pcz.czest.pl

www.bg.pcz.czest.pl

 

 

AKADEMICKIE CENTRUM KULTURY I SPORTU

Akademickie Centrum Kultury powstało przy Politechnice Częstochowskiej w 1996 r., na bazie istniejącego od 1970 roku Klubu „Politechnik”. W roku 2006 zostało przekształcone w Akademickie Centrum Kultury i Sportu. Jego głównym zadaniem jest krzewienie kultury i sportu w środowisku akademickim jak i wśród społeczeństwa Częstochowy. Przy ACKiS działa Dyskusyjny Klub Filmowy „Rumcajs”, który już od 58 lat propaguje kulturę filmową wśród studentów jak i mieszkańców naszego miasta. Przy współorganizacji Akademickiego Centrum Kultury i Sportu odbywają się programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, spotkania teatralne oraz wystawy artystyczne /fotografia, malarstwo i rzeźba/. Wszystkie imprezy organizowane przez ACKiS są na bardzo wysokim poziomie artystycznym i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem całej Społeczności Akademickiej jak i mieszkańców Częstochowy. Dzięki warunkom lokalowym i sprawnej organizacji działalność Akademickiego Centrum Kultury i Sportu  to także sympozja naukowe, konferencje, kursy, wystawy, targi, spotkania jubileuszowe, bankiety, bale okolicznościowe oraz imprezy sportowe o randze państwowej i międzynarodowej. W ACKiS Brać Studencka może korzystać z kursów o różnym profilu: tańca, aktorstwa, emisji głosu oraz malarstwa. Przy współudziale Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Częstochowskiej odbywa się wiele imprez sportowych w tym: ogólnouczelniane i wydziałowe Dni Sportu oraz rozgrywki rangi Akademickich Mistrzostw Polski. Młodzież Akademicka oraz Pracownicy Uczelni mogą uczestniczyć w różnych sekcjach sportowych m.in.:  koszykówki, siatkówki, tenisa stołowego, piłki nożnej, jogi oraz aerobiku.                                                                                                                                                            

 

Akademickie Centrum Kultury i Sportu

al. Armii Krajowej 23/25

42-201 Częstochowa\tel. 34 361 50 80, 34 3250 230

 

 

MIEDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

W Politechnice Częstochowskiej proces kształcenia i doskonalenia nauczycieli jest realizowany nieprzerwanie od 1973 roku. Działalność tę prowadzi od samego początku Międzywydziałowe Studium Kształcenia Nauczycieli Przedmiotów Technicznych, które w 2001 roku zmieniło nazwę na Międzywydziałowe Studium Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli.

Studium prowadzi dla studentów i absolwentów wszystkich wydziałów Uczelni zajęcia stacjonarne i niestacjonarne, przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących (dla kierunków: informatyka, fizyka i matematyka). Kwalifikacje nauczycielskie w Studium zdobywać mogą również studenci i absolwenci innych uczelni. Studium również kształci i doskonali pedagogicznie młode kadry naukowo-dydaktyczne Politechniki w ramach Asystenckiego Studium Pedagogicznego.

W Studium zatrudnieni są doświadczeni nauczyciele akademiccy. Ich działalność naukowo-badawcza prowadzona jest w zakresie: psychologii, pedagogiki, socjologii, dydaktyki i metodyki.

 

Międzywydziałowe Studium Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli

ul. Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

tel. 34 3250 337

e-mail: mskidn@adm.pcz.czest.pl

http://mskidn.pcz.pl/

 

WYDAWNICTWO POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej jako jednostka ogólnouczelniana zostało powołane zarządzeniem rektora w 1986 roku, podlega prorektorowi ds. nauki, a sprawami związanymi z działalnością merytoryczną tej jednostki zajmuje się Rektorska Komisja Wydawnicza, składająca się z przedstawicieli poszczególnych jednostek Uczelni.

Wydawnictwo specjalizuje się w edytorstwie technicznej książki naukowej. Wydawane są publikacje z różnych dziedzin, zawsze jednak łączących się z aktualnie prowadzonymi na Uczelni kierunkami badań oraz działalnością dydaktyczną. Publikowane są monografie, podręczniki, skrypty oraz czasopisma z elektrotechniki, energetyki, podstaw konstrukcji maszyn, metalurgii, inżynierii materiałowej, matematyki i informatyki, inżynierii środowiska, budownictwa i architektury, a także nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych.

W serii Monografie wydawane są pozycje z różnych dziedzin, dokumentują one nie tylko dorobek naukowy pracowników Uczelni, ale także zakres badań prowadzonych przez poszczególne instytuty czy zakłady. Obecnie w Wydawnictwie Politechniki Częstochowskiej wydawane są dwa kwartalniki: Inżynieria i Ochrona Środowiska, w którym od 17 lat publikowane są artykuły z zakresu inżynierii i ochrony środowiska, ekologii, biotechnologii, hydrauliki, oraz Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics, poświęcony problematyce zastosowania matematyki w naukach technicznych i pokrewnych. Zagadnieniom współczesnego budownictwa i architektury poświęcony jest półrocznik Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym, a Zeszyt Naukowy Budownictwo już od prawie 20 lat stanowi forum wymiany poglądów polskich i zagranicznych naukowców na temat zmian zachodzących we współczesnym budownictwie.

Wydawnictwo dysponuje profesjonalną redakcją merytoryczną i techniczną oraz małą poligrafią. Wydawane książki są starannie opracowywane pod względem edytorskim, szczególna uwaga jest zwracana na stronę językową  prac. Jednym z zadań Wydawnictwa jest także promocja Uczelni poprzez uczestnictwo w targach, wystawach i giełdach. Osoby zainteresowane zakupem publikacji mogą je nabyć, składając zamówienia elektronicznie albo kupując interesującą pozycję w wielu hurtowniach i księgarniach, z którymi Wydawnictwo od lat współpracuje.

 

Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej

ul. Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

tel. 34 3250 974, 34 3250 393

tel./fax 34 3250 976

e-mail: wydawnictwo@adm.pcz.czest.pl

e-mail: sprzedaz@adm.pcz.pl

www.wydawnictwo.pcz.pl

 

 

Warunki studiowania

biblioteka

TAK

sala komputerowa

TAK 

stołówka

 TAK

akademik

 TAK

laboratoria

 TAK

basen

 NIE

biuro karier

 TAK

udogodnienia dla niepełnosprawnych

 TAK
wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl