inżynieria ekologiczna

opis

Inżynieria Ekologiczna jest kierunkiem interdyscyplinarnym łączącym wiedzę i umiejętności kierunków: rolnictwo, ochrona środowiska; łączy także elementy studiów technicznych i przyrodniczych w unikalny sposób; inżynieria ekologiczna kształci studentów znających podstawy produkcji rolniczej, umiejących zastosować w praktyce zasady odtwarzania i odpowiedniego kształtowania ekosystemów w ochronie środowiska i produkcji rolniczej oraz umiejących maksymalizować produkcję rolniczą w zrównoważony sposób oraz zagwarantować wysoki poziom usług świadczących przez środowisko mieszkańcom wsi.


profil absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria Ekologiczna rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze, z uwzględnieniem czynników antropogennych, praktyki rolniczej i leśnej, w połączeniu z elementami nauk technicznych. Posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii, niezbędną dla zrozumienia zjawisk i procesów przyrodniczych oraz zastosowania jej w zadaniach inżynierskich w dziedzinie inżynierii ekologicznej. Ponadto dysponuje szeroką wiedzą dotyczącą najważniejszych problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla inżynierii ekologicznej oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi i rolniczymi, leśnymi i naukami technicznymi. Zna podstawowe metody statystyczne do analiz zjawisk i procesów zachodzących w środowisku, technikach i technologiach środowiskowych.

Absolwent wykazuje podstawową znajomość podstaw prawnych niezbędnych w dziedzinie inżynieria ekologiczna oraz zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z ergonomią. Dodatkowo posiada podstawową wiedzę na temat najważniejszych współczesnych globalnych problemów: zachowania bioróżnorodności, ocieplania klimatu, zrównoważonego rozwoju, produkcji żywności, braku wody. Zna podstawowe regulacje prawne i ekonomiczne w działalności gospodarczej, edukacyjnej i badawczej oraz w zarządzaniu środowiskiem.

Absolwent studiów pierwszego stopnia potrafi posługiwać się metodami matematycznymi w naukach przyrodniczych, technikach i technologiach ochrony środowiska, potrafi opisać matematycznie zjawiska i procesy fizyczne i chemiczne w środowisku. Posiada umiejętność projektowania eksperymentów, przeprowadzania analizy statystycznej oraz krytycznej oceny wiarygodności wyników.

Absolwenci kierunku inżynieria ekologiczna posiadają interdyscyplinarną wiedzę przyrodniczą oraz podstawową w zakresie kształtowania i ochrony środowiska, produkcji leśnej i rolniczej oraz problematyki inżynierskiej związanej ze środowiskiem przyrodniczym. Ponadto posiadają umiejętności oceny stanu środowiska i skutków zmian spowodowanych użytkowaniem środowiska, zmianami klimatu, inwestycjami infrastrukturalnymi i przemysłowymi oraz gospodarką leśną i rolniczą. Potrafią określić odporności środowiska w odniesieniu do rożnych form użytkowania powierzchni ziemi, sposobów gospodarowania i proekologicznych technologii w kształtowaniu środowiska.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach związanych ze środowiskiem: administracji rządowej i samorządowej na wszystkich szczeblach, instytutach naukowych parkach narodowych i krajobrazowych, w organach inspekcji ochrony środowiska i organizacjach pozarządowych; na rynku istnieje dużo firm poszukujących specjalistów łączących wiedzę przyrodniczą i techniczną, zajmujących się monitorowaniem stanu środowiska, poszukiwaniem i wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej, zapobieganiem negatywnym zmianom klimatu i zarządzaniem agroekosytemami, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, utylizacją i wykorzystaniem odpadów.

Przykładowe i potencjalne stanowiska pracy, do których objęcia jest przygotowany absolwent:

  • administracji rządowej i samorządowej np. Ministerstwo Środowiska, Starostwach Powiatowych w Wydziałach Ochrony Środowiska, Generalnej lub Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Urzędach Miejskich w Inspektoratach Ochrony Środowiska;
  • parkach narodowych i krajobrazowych;
  • firmach zajmujących się utylizacją i wykorzystaniem odpadów;
  • firmach zajmujących się poszukiwaniem i wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej;
  • instytutach resortowych i branżowych.

 Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
~HSHl02kv  2017-06-14 08:47:58
dulwichmumApril 20, 2008 Oh NMoO darling!I am laughing out loud as I type. I would love to say that this is such an entertaining suggestion, but in fact – would you order me two? I could lose the first one and always wish I had a spcwe!Mrah!Perfeat Potty Mummy,I am strictly a Krug girl on special occasions (birthdays, holidays, Sundays – you get the idea) the rest of the time it is Chablis for me – in a glass the size of a fishbowl!Bea x
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl