technologie energii odnawialnej

opis

W europejskiej polityce energetycznej wzrasta rola odnawialnych źródeł energii. Jest to wyraz dążenia do modelu gospodarki przyjaznej środowisku. Pojawia się więc potrzeba przygotowania kadry inżynierskiej specjalizującej się w tych zagadnieniach. Dotychczasowe kierunki kształcenia (m.in. energetyka, inżynieria środowiska, ochrona środowiska) prowadzone na uczelniach technicznych czy rolniczych nie przygotowują absolwenta do realizacji polityki UE w zakresie rozwoju sektora energetyki odnawialnej.

Celem nowego makrokierunku jest przygotowanie specjalistów dla tworzącej się infrastruktury sektora energetyki odnawialnej i lokalnego rynku energii.


profil absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Technologie Energii Odnawialnej ma podstawową wiedzę z wybranych działów matematyki, fizyki, chemii, biologii i nauk o ziemi w zakresie potrzebnym do opisywania zjawisk i procesów związanych z technologiami pozyskiwania, przetwarzania i użytkowania energii. Dysponuje wiedzą o zjawiskach zachodzących w skorupie ziemskiej, wie, jakie są właściwości fizyczne i chemiczne skał, gruntów i gleby. Ma wiedzę z mechaniki i termodynamiki oraz wybranych działów nauki o materiałach i wyrobach w zakresie potrzebnym do rozumienia zasad działania oraz kształtowania konstrukcji i urządzeń. Zna podstawy obiegu ciepła, wody i powietrza w środowisku przyrodniczym oraz ma wiedzę o zjawiskach atmosferycznych istotnych w pozyskiwaniu środowiskowych zasobów energii. Wykazuje podstawową wiedzę na temat pozyskiwania i wykorzystania danych oraz analiz hydrologicznych, geologicznych, geotechnicznych i klimatycznych niezbędnych w inwestycjach energetycznych.

Znana jest mu rola środowiska naturalnego w życiu społeczeństwa, ma świadomość zagrożeń i wie, jakie są metody ich ograniczania. Posiada wiedzę o zasobach i strukturze paliw kopalnych i odnawialnych źródłach energii w Polsce. Wie, jaka jest rola gospodarcza i społeczna wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Dysponuje wiedzą o podstawach budowy maszyn i urządzeń do pozyskiwania, przetwarzania, przesyłania i dystrybucji energii. Zna metody i aparaturę do badania podstawowych właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych materiałów konstrukcyjnych oraz surowców i produktów rolnictwa, leśnictwa i metabolizmu społecznego. Znane są mu metody i aparatura do badania podstawowych wielkości charakteryzujących zjawiska hydrologiczne, geologiczne, geotechniczne i klimatyczne.

Wykazuje się podstawową wiedzą o budowie i eksploatacji instalacji wewnętrznych w obiektach budowlanych. Posiada wiedzę na temat zasad projektowania inżynierskiego oraz programowania komputerowego wspomagającego projektowanie infrastruktury energetycznej obiektów budowlanych. Dysponuje podstawową wiedzą na temat rolniczej przestrzeni produkcyjnej, uwarunkowań produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz systemów i technologii produkcji rolniczej i ich wpływu na środowisko. Zna technologie produkcji biomasy pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i leśnego oraz technologie utylizacji produktów metabolizmu społecznego i ich energetycznego zagospodarowania. Znane mu są podstawowe zagadnienia związane z użytkowaniem maszyn, urządzeń i sprzętu technicznego w instalacjach odnawialnych źródeł energii oraz zna metody i aparaturę do ich badania. Wykazuje się znajomością podstawowych metod statystycznych, narzędzi informatycznych i technik informacyjnych wykorzystywanych w procesach pozyskiwania i przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz eksploatacji instalacji.

Posiada wiedzę na temat zasad racjonalnej gospodarki energetycznej, znane są mu także zagadnienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz rozumie funkcje krajowego systemu energetycznego. Ma podstawową wiedzę o stosowaniu przepisów prawych, norm, świadectw jakości oraz wytycznych w projektowaniu i eksploatacji obiektów technicznych. Dysponuje wiedzą na temat zasad identyfikowania zagrożeń, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w czasie budowy i eksploatacji instalacji odnawialnych źródeł energii. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady związane z prawem autorskim i patentowym oraz prawem handlowym i rynkiem energii. Ma podstawową wiedzę ekonomiczną na temat zasad i efektów prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach rynkowych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia potrafi wykonać pomiary charakterystycznych wielkości fizycznych, chemicznych i biologicznych surowców i produktów energetycznych pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i odpadowego z przemysłu spożywczego oraz z metabolizmu społecznego. Umie wykonać pomiary wielkości fizycznych charakterystycznych dla materiałów konstrukcyjnych oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych w instalacjach odnawialnych źródeł energii. Wykorzystuje metody matematyczno-statystyczne oraz informatyczne do opisu i analizy procesów energetycznych w maszynach i urządzeniach znajdujących zastosowanie w instalacjach odnawialnych źródeł energii. Ocenia konstrukcje maszyn i urządzeń wykorzystywanych w instalacjach odnawialnych źródeł energii w kategoriach efektywności energetycznej, stopnia nowoczesności oraz trwałości.

Posiada umiejętności obserwacji zjawisk i procesów oraz potrafi w ramach eksperymentu wykonać pomiary charakterystycznych wielkości fizycznych, chemicznych oraz biologicznych związanych z funkcjonowaniem instalacji odnawialnych źródeł energii. Rozpoznaje gatunki roślin uprawianych na cele energetyczne i ocenia wartość energetyczną rolniczej przestrzeni produkcyjnej, stosuje w tym względzie odpowiednie technologie uprawy oraz ocenia ich wpływ na środowisko. Analizuje procesy technologiczne pozyskiwania, przetwarzania i użytkowania energii odnawialnych, proponując korekty albo rozwiązania alternatywne prowadzące do efektywnego ich wykorzystania. Identyfikuje obiekty budowlane pod względem ich potrzeb energetycznych i wskazuje racjonalne metody ich zaspokajania. Korzysta z wybranych programów komputerowych wspomagających projektowanie inwestycji energetyki odnawialnej. Jest w stanie zaproponować podstawowe układy automatycznego sterowania i telemetryczne układy pomiarowe w instalacjach odnawialnych źródeł energii. Potrafi obliczyć wskaźniki ekologiczne i ekonomiczne charakteryzujące inwestycje odnawialnych źródeł energii. Wie, jak określić lokalne zasoby energii odnawialnych i zaprojektować kierunki ich wykorzystania. Organizuje działalność gospodarczą w obszarze produkcji oraz dystrybucji paliw i energii, szczególnie w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii. Umie zrealizować proste zadania badawcze dotyczące szeroko rozumianych technologii energii odnawialnych. Samodzielnie opracowuje dane empiryczne i wyciąga wnioski na temat charakteru zjawiska lub procesu.Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
~EqXAUmwVleW  2017-06-14 08:50:01
Your website has to be the elnertocic Swiss army knife for this topic.
 
 
~sylwek  2015-06-02 15:44:06
co myślicie o tym kierunku? Jak z pracą?
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl