kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo

opis

Kierunek Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo mieści się w obszarze nauk humanistycznych, ma jednak charakter interdyscyplinarny, jego program łączy w sobie bowiem elementy takich dyscyplin tego obszaru, jak literaturoznawstwo, kulturoznawstwo i bibliologia.

organizacja

W programie studiów dają się wyodrębnić trzy bloki tematyczne, którym odpowiadają właściwe dla nich efekty kształcenia. Jest to:

blok kulturalno-literacki - zawierający przedmioty z zakresu historii literatury i wiedzy o kulturze, blok tekstowo-warsztatowy - w którym znalazły się przedmioty związane z tworzeniem i krytyką tekstu

blok edytorski - z przedmiotami obejmującymi teorię i działalność praktyczną związaną z procesami wydawniczymi, czyli z redakcyjnym opracowaniem oraz przygotowaniem tekstu do druku.

profil absolwenta

Absolwent kierunku Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo ma ogólną i szczegółową wiedzę o funkcjonowaniu tekstu w kulturze,  na co składa się wiedza z zakresu historii i teorii literatury, orientacja w aktualnym stanie polskiej literatury, krytyki literackiej i publicystyki społeczno-kulturalnej, znajomość najważniejszych zjawisk z dziedziny filmu i teatru. Uzyskał podstawy wiedzy o kulturze, poznał mechanizmy rynku kultury i współczesnego życia kulturalnego w Polsce.

Opanował podstawy warsztatu krytycznoliterackiego i pisarskiego. Samodzielnie zbiera i weryfikuje informacje potrzebne do przygotowania tekstów o charakterze twórczym i użytkowym. Potrafi zarówno tworzyć takie teksty, jak i redagować je oraz oceniać pod względem wartości merytorycznej i perswazyjnej. Kompetentnie posługuje się różnymi formami wypowiedzi ustnej i pisemnej, formułując merytorycznie uzasadnione sądy na temat zjawisk kultury. Umie napisać notatkę prasową, recenzję krytyczną (literacką, filmową i teatralną), esej i szkic krytycznoliteracki, felieton. Tworzy proste formy poetyckie i narracyjne, co znajduje zastosowanie na przykład w zawodzie copywriter’a.

Ma szczegółową wiedzę o funkcjonowaniu wydawnictw i redakcji czasopism oraz ogólną wiedzę teoretyczną umożliwiającą rozwiązywanie różnorodnych problemów towarzyszących edycji tekstów użytkowych, prasowych i literackich we wszystkich współczesnych mediach piśmiennych. Opanował podstawy warsztatu edytorskiego – zarówno konwencjonalnego, jak z użyciem mediów cyfrowych. Redaguje, adjustuje i formatuje teksty oraz wykonuje ich korektę. Przygotowuje teksty literackie do edycji.

Uzyskał kompetencje językowe, zwłaszcza stylistyczne i redakcyjne, gwarantujące wysoki poziom tworzenia i opracowania tekstu, wymagany zarówno w pracy twórczej, jak w wydawnictwach, instytucjach publicznych czy firmach, w których wytwarza się i rozpowszechnia rozmaite dokumenty (w tym elektroniczne).

Absolwent rozumie rolę humanisty w sferze publicznej, aktywnie uczestniczy we współczesnym życiu literackim i kulturalnym, wykorzystując także nowe media. Krytycznie analizuje współczesne praktyki tekstowe, doceniając ich społeczne skutki; zwraca uwagę na przestrzeganie w debacie publicznej wysokich standardów estetycznych i etycznych wypowiedzi.

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w wielu instytucjach kulturalnych i społecznych (redakcjach czasopism, wydawnictwach i mediach, agencjach informacyjnych i reklamowych, urzędach administracji państwowej) – wszędzie tam, gdzie potrzebne są osoby o ogólnym wykształceniu humanistycznym połączonym z umiejętnością tworzenia i redakcyjnego opracowania tekstów wszelkiego rodzaju: artystycznych, krytycznoliterackich, prasowych, użytkowych, a także tekstów wystąpień publicznych.Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
~Slz1elp28PB  2017-06-14 09:42:51
I think you hit a bulylese there fellas!
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl