dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie

opis

Na dziedzictwo kultury materialnej składają się wszystkie rzeczowe ślady działalności ludzkiej oraz przeobrażony krajobraz. Stanowią one niezastąpione źródło wiedzy o życiu i działalności człowieka. Są nieodnawialnymi zasobami kulturowymi współczesnych społeczeństw, gospodarowanie nimi musi więc opierać się na profesjonalizmie i wiedzy fachowej. Nawiązywanie do dziedzictwa kultury materialnej poprzednich pokoleń to również bogaty potencjał, z którego można korzystać dla budowania mocnego poczucia przynależności i pogłębiania lokalnej i ponadlokalnej tożsamości, a więc nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. 

Absolwent kierunku Dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie jest wszechstronnie wykształcony i posiada wiedzę dotyczącą różnorodnych wytworów kultury materialnej człowieka, form i metod ich ochrony oraz sposobów wykorzystania dla celów turystycznych i budowania lokalnej i ponadlokalnej tożsamości. W szczególności ma podstawową wiedzę z zakresu historii architektury i sztuki europejskiej oraz polskiej. Zna dzieje ochrony i gospodarowania dziedzictwem kultury materialnej w Europie i w Polsce. Zna podstawowe akty normatywne w tym zakresie. Rozumie i stosuje metody warsztatu właściwe dla nauk humanistycznych, w tym z zakresu zabytkoznawstwa. Zna i umie rozpoznać w terenie różnorodne obiekty historyczne o walorach turystycznych. Posiada orientację w zakresie rewitalizacji i adaptacji zabytków dziedzictwa cywilizacyjnego. Rozumie kulturotwórczą rolę mediów elektronicznych.

specjalności

W ramach studiów na kierunku: Dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie dostępne są następujące specjalności:

Specjalność zawodowa – gospodarowanie dziedzictwem kulturowym
Absolwent studiów zdobędzie niezbędną wiedzę dotycząca zarządzania dziedzictwem kultury materialnej. Pozna elementy składające się na krajobraz kulturowy, zdobędzie umiejętność jego analizy, będzie umiał przeprowadzić jego inwentaryzację i ocenić wartość. Zapozna się z najważniejszymi rozwiązaniami legislacyjnymi w tym zakresie ochrony zabytków w Europie i w Polsce. Zdobędzie umiejętności rozumienia strategii i form ochrony dziedzictwa kultury materialnej we współpracy z administracją samorządową, instytucjami kulturalnymi i lokalnymi liderami. Zapozna się teoretycznie i praktycznie z metodami inwentaryzacji zabytków przemysłu i techniki.
Absolwent specjalności gospodarowanie dziedzictwem kulturowym zdobędzie fachową wiedzę z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym, a dzięki temu będzie mógł być kompetentnym pracownikiem w instytucjach zajmujących się ochroną dziedzictwa cywilizacyjnego.

Specjalność zawodowa – turystyka historyczna
Absolwent tej specjalności zawodowej zdobędzie podstawową wiedzę z zakresu historii turystyki, która umożliwi mu lepsze rozumienie potrzeb człowieka również w aspekcie historycznym. Przede wszystkim jednak pozna rodzaje turystyki i zostanie wprowadzony w zagadnienia jej wykorzystania jako formy przedsiębiorczości. W tym zakresie pozna istotne elementy pracy organizatora turystyki, a więc zdobędzie umiejętność wyboru środka transportu i obliczenia jego kosztów. Absolwent tej specjalności nabędzie też praktyczne umiejętności pozyskiwania środków UE z puli przeznaczonej na promocję regionu. Podczas zajęć warsztatowych nabędzie umiejętność wypełniania wniosków o przydział środków unijnych. Pozna także metody promocji regionu. Zdobędzie wiedzę o wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego dla celów turystycznych, zwłaszcza przy organizowaniu turystyki kwalifikowanej i rekonstrukcji historycznych. Absolwent zostanie także wyposażony w podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki czasu wolnego ułatwiającą mu planowanie imprez z zakresu promocji i gospodarowania dziedzictwem kulturowym.

profil absolwenta

Absolwent kończąc studia przygotowany będzie do pracy w strukturach samorządowych i pozarządowych zajmujących się gospodarowaniem dziedzictwem kulturowym, biurach turystycznych, muzeach, galeriach sztuki, izbach pamięci, domach aukcyjnych, ośrodkach kultury oraz różnego rodzaju instytucjach zajmujących się ochroną zabytków.Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
~Antropo  2014-05-11 15:50:18
Co sądzicie o tym kierunku studiów? Czy jest przyszłościowy? Czy może lepiej pójść na jakiś bardziej znany kierunek typu: Historia , Historia Sztuki lub Ochrona dóbr kultury?
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl