rachunkowość i audyt wewnętrzny*

opis

Specjalność na kierunku ekonomia

Jednym z podstawowych atutów nowoczesnego przedsiębiorstwa jest świadome wykorzystywanie narzędzi zarządzania, które nie tylko zabezpieczają realizację celów jednostki, ale pozwalają również sprawdzić czy procesy gospodarcze przebiegają według przyjętych założeń oraz identyfikować odstępstwa od tych założeń. Ogromną rolę w tym zakresie odgrywa kontrola wewnętrzna, której mechanizmy, wymagania, czynności i procedury zwiększają efektywność zarządzania i wpływają na zdolność jednostki do osiągania jej celów.

Efektywny system kontroli wewnętrznej staje się obecnie dla przedsiębiorstwa równie ważny jak prawidłowa rachunkowość, odpowiednie ubezpieczenie czy efektywne zarządzanie. Badania potwierdzają, że straty z powodów wewnętrznych są zdecydowanie wyższe od strat powstałych z powodów zewnętrznych. W jednostkach narażonych na szczególne ryzyko (banki) powstają Komitety kontroli wewnętrznej. Rozumienie dużego znaczenia kontroli wewnętrznej skutkuje uruchomieniem specjalnej funkcji w przedsiębiorstwie realizowanej przez zespoły ludzi, których zadaniem jest czuwanie nad efektywnością istniejących mechanizmów kontroli wewnętrznej i ich systematyczne doskonalenie. Tworzą oni audyt wewnętrzny rozumiany jako ogół działań, dzięki którym kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania jednostki pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności a także przejrzystości i jawności.

Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego definiują audyt wewnętrzny jako działalność atestacyjną i doradczą prowadzoną w celu wniesienia do organizacji wartości dodanej i usprawnienia jej funkcjonowania pomagającą w osiąganiu jej celów poprzez systematyczne i zdyscyplinowane podejście do oceny i poprawy skuteczności w zakresie zarządzania ryzykiem, kontroli i procesów zarządzania całą organizacją.

Audyt wewnętrzny obejmuje w szczególności:

  • badanie dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych (audyt finansowy),
  • ocenę systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem (audyt systemu),
  • ocenę efektywności i gospodarności zarządzania finansowego (audyt działalności).
profil absolwenta

Absolwent specjalności Rachunkowość i audyt wewnętrzny zdobędzie wiedzę z szeroko rozumianej rachunkowości przedsiębiorstw, rachunkowości budżetowej, organizacji non-profit, oraz wiedzę z metodologii i procedur audytu wewnętrznego.

Absolwent zostanie wyposażony w umiejętności w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych, sporządzania sprawozdania finansowego i innych sprawozdań oraz deklaracji podatkowych, a także wykorzystywania nowoczesnych narządzi rachunkowości. Posiądzie umiejętności określania i stosowania mechanizmów, technik i zasad kontroli wewnętrznej, opracowywania procedur, zarządzeń, wykonywania czynności kontrolnych oraz organizacji komórek audytu wewnętrznego, prowadzenia i dokumentowania zadań audytowych.

Studia na specjalności Rachunkowość i audyt wewnętrzny przygotują absolwentów do pracy w działach finansowo-księgowych i komórkach audytu wewnętrznego jednostek gospodarczych, biurach rachunkowych, jednostkach budżetowych i innych jednostkach sektora finansów publicznych, organizacjach non-profit.

Nabyta wiedza i umiejętności z kontroli i audytu wewnętrznego oraz ściśle z nimi związanymi zagadnieniami rachunkowości, szczególnie finansowej, kwalifikują absolwentów tej specjalności do specjalistów nowej generacji, mogących znaleźć zatrudnienie we wszystkich jednostkach, gdzie należytą uwagę zwraca się na kontrolę i audyt jako gwaranty efektywności i legalności działania. Szczególnie dotyczy to jednostek budżetowych związanych z administracją rządową i samorządową, m.in. urzędów samorządu terytorialnego, urzędów skarbowych, banków i innych instytucji finansowych.

Zdobyta wiedza i umiejętności mogą pomóc w zdobywaniu tytułu audytora wewnętrznego lub certyfikatu do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl