regionalne analizy ekonomiczne*

opis

Specjalność na kierunku gospodarka przestrzenna

W wyniku przeprowadzonych zajęć student specjalności „Regionalne analizy ekonomiczne” powinien wskazać, iż społeczeństwo informacyjne i współczesny rynek pracy zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników, którzy posiadają niezbędną wiedzę do wykorzystania technologii informatycznych i pakietów komputerowych w szybkim podejmowania decyzji ekonomicznych. Powinien również wytłumaczyć, że rozwój regionalny oraz regionalna konwergencja stanowią jedno z podstawowych zadań polityki Unii Europejskiej. Ma wiedzę, na temat sposobów opracowywania właściwych strategii rozwoju.

Student specjalności ma analityczną wiedzę dotyczącą problematyki specyficznej dla miast, wsi i regionów. Absolwent specjalności zna szereg specjalistycznych metod i modeli do analizy danych przestrzennych, panelowych i wielowymiarowych, i wie w jaki sposób konstruować badania rynkowe, marketingowe, konstruować reprezentacyjne badania, w szczególności z zakresu gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Ponieważ zajęcia w ramach specjalności odbywają się w pracowniach komputerowych, gdzie główny nacisk położony jest na praktyczne zagadnienia analiz ekonomicznych w aspektach: regionalnym, przestrzennym i przekrojowo-czasowym, student specjalności ma możliwość zapoznania się i praktycznego użytkowania specjalistycznego, profesjonalnego oprogramowania komputerowego dla realizacji badań statystycznych i ekonometrycznych.

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć praktycznie korzystać ze specjalistycznych programów komputerowych, tzn. analizować, optymalizować i prognozować zjawiska gospodarczych z zakresu: polityki i konwergencji regionalnej, rynku nieruchomości, rynku kapitałowego, ekonomiki ochrony zdrowia, nowoczesnych technologii i systemów informatycznych, rynku pracy i popytu na pracę, popytu na dobra i usługi konsumpcyjne i in. Absolwent tej specjalności będzie umiał zastosować eksperckie narzędzia oraz samodzielnie formułować i rozwiązywać złożone problemy ekonomiczne.

W wyniku przeprowadzonych zajęć na specjalności „Regionalne analizy ekonomiczne” absolwenci tej specjalności powinni charakteryzować się aktywną postawą wobec problemów gospodarki lokalnej i regionalnej oraz dbałością o ochronę środowiska i warunki zrównoważonego rozwoju. Postrzeganie prawidłowości i relacji pomiędzy zmiennymi ekonomicznymi i społecznymi oraz świadomość istnienia interakcji przestrzennych powinno determinować możliwości zatrudnienia w administracji rządowej i samorządowej (wydziały planowania przestrzennego, urbanistyki, architektury, ochrony środowiska, gospodarki terenami, gospodarki komunalnej, promocji) oraz w każdej instytucji lub firmie, która poszukuje analityków danych. Ukończenie specjalności powinno umożliwić jej absolwentowi pracę na najwyższych stanowiskach w instytucjach centralnych, w projektach unijnych, w regionalnych oddziałach analiz ekonomicznych, a także w agencjach oraz fundacjach rozwoju regionalnego.

Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów, rzetelność w prowadzeniu samodzielnych badań, obiektywne i krytyczne spojrzenie na wyniki własnej pracy umożliwiają też podjęcie pracy w zespołach i pracowniach sporządzających strategie rozwoju regionalnego, plany zagospodarowania przestrzennego oraz w agencjach rozwoju lokalnego i regionalnego.Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl