rozwój miast i regionów*

opis

Specjalność na kierunku gospodarka przestrzenna

Rozwój miast i regionów to specjalność obejmująca rozległą problematykę społeczno-gospodarczego rozwoju, zarządzania oraz rozwiązywania konfliktów społecznych, przestrzennych i ekologicznych pojawiających się w tych obszarach. Absolwent uzyskuje, w ramach przedmiotów ogólnych, podstawową wiedzę z zakresu zarządzania, marketingu, finansów i rachunkowości finansowej, a w ramach przedmiotów kierunkowych – wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej, urbanistyki i architektury oraz planowania przestrzennego.

Celem nauczania jest wykształcenie zdolności do wykonywania funkcji zapewniających tworzenie warunków organizacyjnych, przestrzennych i środowiskowych dla rozwoju podmiotów gospodarczych oraz podnoszenia konkurencyjności miast i regionów w globalnej gospodarce opartej na wiedzy.

W koncepcji kształcenia kładzie się nacisk na potrzebę kształtowania ładu przestrzennego, co będzie sprzyjać wzrostowi efektywności gospodarki, napływowi inwestycji, nawiązywaniu współpracy miast i regionów oraz wykorzystywaniu szans, jakie stwarzają instytucje Unii Europejskiej i fundusze, którymi instytucje te dysponują.

organizacja

W ramach proponowanej specjalności studenci zdobywają interdyscyplinarną wiedzę w zakresie kształtowania zagospodarowania przestrzennego i rozwoju społeczno-gospodarczego w miastach i regionach oraz wiedzę potrzebną do identyfikacji oraz interpretowania zdarzeń i procesów współczesnej gospodarki. Zdobyte umiejętności umożliwią im prowadzenie polityki rozwoju i zarządzanie zarówno przedsiębiorstwami, jak i jednostkami terytorialnymi.

Studenci studiów I stopnia uzyskują wiedzę z zakresu:

 • procesów społeczno-ekonomicznych i przestrzennych rozwoju miast i regionów,
 • podstaw urbanistyki i architektury oraz ekonomicznych aspektów planowania przestrzennego,
 • podstaw funkcjonowania instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw,
 • ekonomiczno-finansowych podstaw rynku nieruchomości,
 • procesów rewitalizacyjnych obszarów zurbanizowanych,
 • struktury i treści studiów zagospodarowania, planów zagospodarowania przestrzennego,
 • podstaw prawnych gospodarki przestrzennej.

W ramach specjalności wykształcone zostaną następujące umiejętności:

 • przeprowadzania analiz społeczno-ekonomicznych na potrzeby planów zagospodarowania przestrzennego i programów rewitalizacji miejskich oraz współpracy przy opracowywaniu dokumentów planistycznych,
 • interpretowania przepisów prawa z zakresu planowania przestrzennego, ochrony środowiska, zarządzania nieruchomościami,
 • pośrednictwa w obrocie i zarządzania nieruchomościami,
 • poszukiwania i wykorzystywania informacji na temat źródeł finansowania inwestycji i projektów rozwojowych w skali miast i regionów,
 • opracowywania oraz udziału we wdrażaniu i audytowaniu systemów zarządzania środowiskowego,
 • współpraca przy konsultingu na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego,
 • interpretowania ekonomiczno-prawnych skutków zmian w planach zagospodarowania przestrzennego,
 • zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • posługiwania się geograficznymi systemami informacji przestrzennej i komputerowymi programami wspomagającymi projektowanie urbanistyczne (w stopniu podstawowym).
profil absolwenta

Absolwent studiów I stopnia na specjalności uzyskuje niezbędną wiedzę i umiejętności do podejmowania pracy w:

 • zespołach przygotowujących opracowania, analizy i dokumenty planistyczne lokalne i regionalne, w tym analizy na potrzeby planów rewitalizacji miast,
 • jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
 • agencjach rozwoju lokalnego i regionalnego,
 • organizacjach pozarządowych i jednostkach gospodarki społecznej,
 • przedsiębiorstwach realizujących inwestycje i zadania publiczne,
 • firmach konsultingowych w zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego,
 • biurach obrotu i zarządzania nieruchomościami,
 • instytucjach finansowych wspierających rozwój lokalny i regionalny.


Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
~l050C77HK  2013-11-09 12:41:31
I think you hit a bulselye there fellas!
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść

wyszukiwarka kierunków,wyszukiwarka studiów,wyszukiwarka kierunków studiów,wyszukiwarka uczelni,wyszukiwanie studiów,jakie studia,wyszukiwanie po przedmiotach maturalnych,co zdawać na maturze,kierunki studiów matura,matura,matura 2010,matura 2011,matura próbna,egzamin maturalny,przedmioty maturalne, matura z matematyki,studia,studiować,studia dzienne,studia zaoczne,uczelnie,uczelnie wyższe,szkoły wyższe,uniwersytet,uniwersytety,politechnika,studia prawnicze,medycyna,farmacja,studia psychologia

Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl